• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony
 

PLAN PRACY DLA GRUPY IV ,,DUSZKI’’ NA MIESIĄC MARZEC  2021 r.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.Mali odkrywcy.

2. Tajemnice świata.

3. Nadchodzi wiosna.

4. Wiosna tuż, tuż.

5. Święta, święta, biją dzwony.

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

–rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: dociekliwość, duma z pracy oraz pojęcia Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, wynalazca, peleryna, rolnik, sianie, sadzenie;

–rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;

–stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter p, P, w, W, c, C, j, J;

–kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak ciekawość poznawcza, otwartość, chęć zadawania pytań, szacunek do pracy innych, radość z efektów własnej pracy;

–rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym;

–uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystania z zasobów internetowych;

–doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 8 i znaku minus; tworzenie zadań – opowiadań i wykonywanie czynności matematycznych w nich zawartych; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;

–stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;

–rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek  Cztery żywioły”, „Nie śpijcie kiedy wiosna” ; rozwijanie umiejętności różnicowania metrum oraz utrzymywania pulsu rytmicznego; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;

–rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń; kształtowanie umiejętności planowania, realizacji działań i rozwiązywania problemów podczas prac konstrukcyjnych;

–rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;

–rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS

PIOSENKA

„Nie śpijcie kiedy wiosna"

Wiosna biega po łące,

deszczem trawy podlewa,

popędza kwiaty, by rosły,

otwiera liście na drzewach.

ref. To słońcem błyśnie, to deszczem pryśnie,

to śniegiem sypnie, to wiatrem świśnie.

Nie spijcie, kiedy wiosna,

nie spijcie, kiedy wiosna!

Wstańcie, śpiochy zimowe,

spałyście smacznie jak susły,

kubeł wody na głowę,

brzuch napełnijcie pusty!

ref. To słońcem błyśnie...

Wiosna biega po lesie

 

Wiersz „Pstryk” J. Tuwima

Pstryk

Sterczy w ścianie taki pstryczek,

Mały pstryczek-elektryczek,

Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk,

To się widno robi w mig.

Bardzo łatwo:

Pstryk - i światło!

Pstryknąć potem jeszcze raz,

Zaraz mrok otoczy nas.

A jak pstryknąć trzeci raz-

Znowu dawny świeci blask.

Taką siłę ma tajemną

Ten ukryty w ścianie smyk!

Ciemno - widno -

Widno - ciemno.

Któż to jest ten mały pstryk?

Może świetlik? Może ognik?

Jak tam dostał się i skąd?

To nie ognik. To przewodnik.

Taki drut, a w drucie PRĄD.

Robisz pstryk i włączasz PRĄD!

Elektryczny bystry PRRRRĄD!

I skąd światło?

Właśnie stąd!

JĘZYK ANGIELSKI 

Cele – dziecko:

- rozumie proste polecenia w języku angielskim,

- śpiewa poznane piosenki

-  używa zwrotów grzecznościowych,

- używa poznanych zwrotów

- bierze aktywny udział w zabawach w języku angielskim

- zna nazwy zwierząt z zoo, pór roku, oznak wiosny, owadów w języku angielskim

SŁOWNICTWO:

Zwierzęta z zoo: lion, monkey; giraffe, hippo, zebra, tiger

Pory roku: spring, summer , autumn, Winter

Oznaki wiosny: grass, flower, rainbow, sun, rain, sky, stork, frog

Owady: fly, bee, butterfly, dragonfly, ladybird,

 

 
PLAN PRACY DLA GRUPY IV ,,DUSZKI’’ NA MIESIĄC LUTY  2021 r.
 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.  Siły przyrody.

2.  Cztery żywioły.

3.  Wielka wyprawa.

4. Nasze podróże.

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

- kształtowanie postaw proekologicznych, właściwego stosunku do ochrony środowiska, wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu); rozumienie znaczenia wyrażenia surowce wtórne, bioodpady; kształtowanie umiejętności czytania globalnego wyrazów: papier, szkło, plastik, bio.

- zapoznanie z powietrzem – żywiołem potrzebnym i groźnym; kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów czystego powietrza; budzenie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych

- kształtowanie umiejętności odkrywania, dostrzegania w najbliższym otoczeniu nowych rzeczy, zjawisk; rozwijanie ciekawości i wrażliwości na walory otocznia.

- rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; poszerzenie słownika dzieci o wyrażenia dotyczące nazw geograficznych: Antarktyda, Himalaje, czytanie globalne wyrazów las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia; uwrażliwienie na piękno fauny i flory; zachęcenia do odkrywania świata w trakcie oglądania prezentacji multimedialnej.

- zapoznanie dzieci z położeniem równika, wzbogacanie słownictwa o wyrażenia: równik, Sahara, Afryka, Brazylia; poznanie nazw i wyglądu zwierząt żyjących w ciepłych rejonach świata, rozwijanie umiejętności czytania, poszerzenie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego zwierząt dziko żyjących; rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych.

- poznanie znaków matematycznych: <,>, liczby 7,

- poznanie przez dzieci liter: ,,R, r, P, p, G, g, W, w’’, ćwiczenia w czytaniu wyrazów i krótkich zdań z poznanymi literami.

 

PLAN PRACY DLA GRUPY IV ,,DUSZKI’’ NA MIESIĄC STYCZEŃ  2021 r.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Płynie czas.
2. Młodsi i starsi.

3. Sport to zdrowie.

4. Dbam o zdrowie.

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:
- rozmowa o niesieniu pomocy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, oceny postępowania bohaterów;
- budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem stylistycznym; rozumienie konieczności pomagania innym, wyrabianie u dzieci chęci niesienia pomocy
- poznanie różnych sposobów pomagania osobom starszym, wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych opowiadań; rozwijanie wrażliwości,
- budzenie szacunku dla babci i dziadka, wzmacnianie więzi rodzinnych.
-
rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, dostrzeganie cech pozytywnych; rozumienie pojęcia uczciwość;
- zapoznanie z wyglądem polskiej waluty, wprowadzenie pojęć: monety, bilon,
- poznanie znaku matematycznego ,,+’’, ćwiczenia w dodawaniu,
- nauka tańca ludowego ,,Trojak’’,
- poznanie zasad zdrowego stylu życia; kształtowanie postawy prozdrowotnej, rozwijanie świadomości istnienia zależności między prawidłowym odżywianiem, aktywnym stylem życia a zdrowiem; poszerzenie słownictwa dzieci o pojęcia: hartowanie, morsowanie.

 PIOSENKA "Bałwankowa rodzina"

Stoisz smutny nasz bałwanku
Ze spuszczoną głową
Może chciałbyś mieć przy sobie
Panią bałwankową

Oj tak tak oj tak tak
Dobrej żony wciąż mi brak
Oj tak tak oj tak tak
Dobrej żony brak

Ma korale z jarzębiny
Bałwankowa żona
Ale łatwo poznać z miny
Że dziś jest zmartwiona

Oj tak tak oj tak tak
Mego synka jeszcze brak
Oj tak tak oj tak tak
Mego synka brak

Stoi bałwan z bałwankową
W środku zaś bałwanek
Jeszcze chwilka i rozpoczną
Swój zimowy taniec

Oj tak tak oj tak tak
Przydałby się jeszcze brat
Oj tak tak oj tak tak
Przydałby się brat

Już wesoło dwa…

WIERSZ

„MOJA BABCIA”

Jestem sobie wnuczka mała,

moja babcia jest wspaniała.

Zna tuziny pięknych bajek,

których słucha się wspaniale.

Gry, zabawy, wyliczanki,

różne wiersze, zgadywanki.

Umie z klocków stawiać wieże,

dobrze gra na komputerze.

Zawsze zgrabnie piłkę łapie,

aż się na nią gapią gapie.

Zimą bierze mnie na narty.

Kocham babcię – to nie żarty!

„MÓJ DZIADEK”

Mój Dziadek zna bajek bez liku

I woła do mnie Ty smyku

Na rower mnie zabiera

Bym odszedł od komputera

Pozwala mi śrubki przykręcać

Do pomocy zachęca

Zabiera mnie na lody

Liczy ze mną samochody

Rysuje na płocie kota

Gdy mi przyjdzie ochota

Na kolana mnie sadza

Nie mówi nie przeszkadzaj

Kocham mojego dziadka

Dzisiaj dla Dziadka mam kwiatka

Życzenia mu złożę w podzięce

A On mnie weźmie na ręce

JĘZYK ANGIELSKI

Cele – dziecko:

- rozumie proste polecenia w języku angielskim,

- śpiewa poznane piosenki

-  używa zwrotów grzecznościowych,

- używa poznanych zwrotów

- bierze aktywny udział w zabawach w języku angielskim

SŁOWNICTWO:

kitchen- kuchnia, bedroom- sypialnia,  living room- salon, bathroom- łazienka, wardrobe- garderoba, bed- łóżko, table- stół, chair- krzesło, drum- bęben, gitar- gitara, flute- flet, triangle- trójkąt, piano- fortepian, quiet- cicho, noisy-głośno, fast- szybko, slow- wolno, cake- ciasto , ham-szynka, bread- chleb, butter- masło,  chocolate- czekolada , tea- herbata, coffee- kawa, juice- sok, milk- mleko

 

 PLAN PRACY DLA GRUPY IV ,,DUSZKI’’ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ  2020 r.

1.  Coraz zimniej. Andrzejkowe wróżby

2.  Świąteczne przygotowania. Spotkanie z Mikołajem

3.  Wesołych Świąt!

4.  Wesołych Świąt! cd.
5.  W grudniu.

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;
 • wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;
 • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;
 • kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;
 • stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np. przedstawienie jasełkowe; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;
 • rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób włas­noręcznie wykonanym prezentem.

PIOSENKA

Kołysanka dla Dzieciątka

W żłóbku będzie Ci najlepiej Mój synku kochany

Otulimy Cie miłością, przykryjemy sianem

Aniołkowie w stajeneczce uniosą ku gwiazdom

Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął

Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął x2

W niebie trony i salony Mój synku jedyny

Tu na ziemi skromny żłóbek niegodny dzieciny

Aniołkowie w stajeneczce uniosą ku gwiazdom

Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął

Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął x2

Aniołkowie w stajeneczce uniosą ku gwiazdom

Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął

Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął x2

 

JĘZYK ANGIELSKI

Cele – dziecko:

- rozumie proste polecenia w języku angielskim,

- śpiewa poznane piosenki pt.: „The wheels on the bus”  “Little Snowflake”

-  używa zwrotów grzecznościowych,

- używa poznanych zwrotów

- bierze aktywny udział w zabawach w języku angielskim

Tematyka:

Słówka związane ze świętami i zimą : winter-zima, snow-śnieg, snowman – bałwan, snowflake- śnieżynka, sled- sanki, Christmas tree- choinka, chimney-komin, gift- prezent, reindeer- renifer, Santa Claus- św. Mikołaj, star- gwiazdka, angel-  anioł, cookies- ciasteczka, bell-bombka,

Elementy stroju zimowego: cap- czapka, coat- płaszcz, pants- spodnie, shoes- buty, mittens-rękawice, socks- skarpetki, belt- pasek

 

PLAN PRACY DLA GRUPY IV ,,DUSZKI’’ NA MIESIĄC LISTOPAD  2020 r.

Tematy kompleksowe:

1. Polska moja ojczyzna

2. Moje hobby

3. Ulubione zajęcia

4. Nadchodzi zima

 

- Jestem Polakiem – utrwalenie znajomości symboli narodowych (flaga, godło, hymn państwowy).
- Stolica i jej symbole (herb stolicy). Kształtowanie postawy szacunek dla ojczyzny i jej symboli. Przynależność Polski do Unii Europejskiej;

- Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poszerzanie słownictwa czynnego dzieci; rozumienie pojęcia wyobraźnia; wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania spójników i przyimków;

- Rozwijanie wyobraźni dzieci i umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozumienie pojęć: zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe;

- Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, wnioskowania, oceny postępowania bohaterów; poszerzenie słownictwa czynnego dzieci
o pojęcie odpowiedzialność; rozwijanie procesów myślowych (pamięć, uwaga dowolna);

- Utrwalenie obrazu litery:  d, D, poznanie liter : y, e, E; u, U; k, K  .
- Poznanie graficznego zapisu liczby  3-5 oraz znaku =;

 

PIOSENKA "Nam jesień niestraszna"

Ref. 1: Jak smutno listopad dziś śpiewa… Posłuchaj:

wiatr świszczy, deszcz siąpi, dzień szary i plucha…

Lecz chociaż świat tonie w kałużach i błocie,

nam jesień niestraszna, nie damy się słocie!

Choć deszcz, atmosfera wciąż u nas wesoła.

Spójrz! Tyle jest hobby ciekawych dokoła!

1. Tu zbiera się znaczki, słoniki, pocztówki,

magnesy, co trafią na drzwi od lodówki.

Tu stworzysz kolekcję niezwykłych kamieni.

A każdy breloczek w skarb może się zmienić.

Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie,

nam jesień niestraszna, nie damy się słocie!

Choć deszcz, atmosfera wciąż u nas wesoła.

Spójrz! Tyle jest hobby ciekawych dokoła.

2. Z kawałka tektury, bibuły, guzików

tu małych dzieł sztuki wykonasz bez liku.

Malować, wycinać lub lepić coś z gliny

tu możesz bez końca przez długie godziny.

Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie…

3. Tu płyną melodie, gdy stukasz w klawisze

lub śpiewasz piosenki raz głośniej, raz ciszej.

Na flecie, perkusji czy na ukulele…

By muzykę tworzyć, sposobów jest wiele.

Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie…

 

WIERSZ - ,,Każdy coś robi’’

Barbara Zakrzewska

To jest Darek,

a gdzie Marek?

Marek maluje,

co w sercu czuje.

To jest Wacek,

a gdzie Jacek?

Jacek się cieszy,

napisał pięć wierszy.

To jest Tadek,

a gdzie Radek?

Radek dom sprząta

we wszystkich kątach.

To jest Romek,

a gdzie Tomek?

Tomek książkę chwyta,

wciąż czyta i czyta .

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Cele – dziecko:

- rozumie proste polecenia w języku angielskim,

- śpiewa poznane piosenki pt.: powitanka „Hello” , „The wheels on the bus” „Let's Shake Hands”

-  używa zwrotów grzecznościowych,

- potrafi wymienić nazwy poznanych owoców i warzyw w języku angielskim

- używa poznanych zwrotów

- zna angielskie nazwy środków transportu

Tematyka:

Owoce: apple, pear, banana, orange, plum, grapes, lemon

Warzywa: carrot, onion, bean, pepper, tomato, potato, cucumber

zwroty: do you like…? Yes/No, I like…, I don’t like…

Środki transportu: bike, train, plane, bus, boat, ship, rocket

 

PLAN PRACY DLA GRUPY IV ,,DUSZKI’’ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020 r.

Tematy kompleksowe :

1. Jesienna przyroda

2. Koszyk Pani Jesieni

3. Skarby jesieni

4. Nasza mała ojczyzna

Założenia wychowawczo - dydaktyczne:

- rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni­mów (kozak, kurka);

 • swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;
 • kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • zapoznanie z literami m, , l, L, t, T, i, I D; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;
 • poznanie parku i lasu jako ekosystemów;
 • dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znacze­nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco­wania z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów);
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci, określanie nastroju muzyki, akcentowanie pierwszej miary taktu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS;
 • rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych, słownych (tworzenie opowiadań, stawianie hipotez, snucie przypuszczeń), umiejętności wyrażania emocji w formie pla­stycznej, muzycznej, ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy: rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów;
 • zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie – wygląd osoby i miejsca zabawy.
 • wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
 • wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
 • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
 • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;
 • budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością – poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, gminy, pracy prezydenta, burmistrza, wójta, sołtysa, obejrzenie siedziby władz miejskich lub gminnych; poznanie ciekawych i charakterystycznych miejsc.

Piosenka „Wiatr Psotnik”

1.Wiatr zapukał w okno, do dzieci:

“Halo, hej maluchy, jak leci?

Nie chce mi się biegać po polach,

przyjdę do waszego przedszkola”

Ref. Nie! nie! nie!

Wietrzyku – Psotniku

– masz chmurki przegonić,

utulić sarenki w lesie,

kałuże osuszyć,

i liście posprzątać,

bez ciebie cóż zrobi jesień?

2. A ja chcę rozkręcić zabawki,

albo rozkołysać huśtawki.

Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki,

zbudzić wasze misie i lalki”

Ref.Nie! nie! nie!

Wietrzyku – Psotniku

– masz chmurki przegonić,

utulić sarenki w lesie,

kałuże osuszyć,

i liście posprzątać,

bez ciebie cóż zrobi jesień?

 

Wiersz „ W spiżarni” M.Kownackiej

W spiżarni na półkach

zapasów bez liku

są dżemy, kompoty

złoty miód w słoiku.

I cebula w wianuszku

i grzybki suszone

są główki kapusty

ogórki kwaszone.

A gdy będzie w zimie

tęgi mróz na dworze,

zapachnie nam lato

gdy słoik otworzę.

JĘZYK ANGIELSKI

Cele – dziecko:

- rozumie proste polecenia w języku angielskim,

- śpiewa poznane piosenki pt. „Baby shark” „If you are happy and you know it”

-  używa zwrotów grzecznościowych,

- potrafi po angielsku policzyć od 1 do 10

- potrafi wymienić członków rodziny w języku angielskim

- nazywa emocje w języku angielskim

Tematyka:

Liczebniki główne - od 1 do 10

Rodzina - mommy – mama , daddy - tata , grandma - babcia, grandpa - dziadek, brother - brat, sister – siostra

Emocje - Happy, sad, angry, sleepy, scared, suprised,

Zabawki – Doll- lalka , car - samochów, ball - piłka, teddy bear - miś, scooter – skuter, train - pociąg, blocks - klocki,

 

 

PLAN PRACY DLA GRUPY IV ,,DUSZKI’’ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020 r.

Tematy kompleksowe :

 1. W przedszkolu.
 2. Nasze przedszkole.
 3. Jestem bezpieczny.
 4. Pomocna dłoń.
 5. Idzie jesień przez świat.

Założenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu, ustalenie zasad w grupie- wskazanie przejawów dobrych manier, np. mówienie ,,Dzień dobry’’, ,,Do widzenia’’, ,,Proszę’’, ,,Dziękuję’’ i ,,Przepraszam’’.
 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez powitanki, np. „Witamy się” lub „Witaj…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • zestaw ćwiczeń porannych nr 1, 2;
 • Rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie , różnicowanie słuchowe samogłosek.
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego, dzielenie wyrazów na sylaby i głoski.
 • Nabywanie umiejętności różnicowania pojęć :prawa- lewa. Rozwijanie sprawności motorycznej
 • Rozwijanie umiejętności muzyczno- tanecznych poprzez udział w zabawach muzyczno- rytmicznych.

PIOSENKA „Planeta dzieci”

1- Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!

Na planecie dzieci serdecznie witamy!

Kocham, lubię, szanują

Mówię proszę, przepraszam dziękuję,

Dzień dobry i do widzenia

Magicznymi słowami świat zmieniam!

Ref. Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?

Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!

Kto śniadanie grzecznie zjadł- klask klask

Na pytania odpowiadał? Klask klask

Kto posegregował śmieci? Klask klask

Ten jest przyjacielem dzieci!

Wierszyk

Felek     Wiktor Woroszylski

Wiecie, dzieci? –

świat jest wielki,

a na świecie

same Felki.

Więc:

dla nóżek – pantofelki,

a na obiad – kartofelki,

a do lodów są – wafelki,

a do pieca są – kafelki,

a do piwa są kufelki,

a do śmieci są szufelki…

Naokoło wielki świat,

a pośrodku stoję ja:

nie kafelek,

nie kufelek

ani nawet pantofelek,

stoję ja: po prostu Felek

JĘZYK ANGIELSKI

Cele – dziecko:

– rozumie proste polecenia w języku angielskim,

– śpiewa poznane piosenki,

–  używa zwrotów grzecznościowych,

– zna podstawowe wyrażenie,

– zna podstawowe kolory,

– zna wybrane części ciała w języku angielskim

Tematyka:

Powitanie i pożegnanie – hello – cześć, bye-bye – cześć,

Wyrażenia – sit down, stand up, make a cirle

Przedstawienie się –  What is your name? – Jak masz na imię? My name is … Mam na imię

Części ciała – nose, head, eye, ear, mouth, leg, toes, knees, shoulders, hair

Kolory – green, red, yellow, blue, orange, pink, black, white, brown, grey