• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE – KWIECIEŃ 2021

1. W zdrowym ciele zdrowy duch (06-09.04.2021)

wartość: ZDROWIE

Cele:

- zakładanie hodowli roślin na parapecie i w ogrodzie przedszkolnym,

- kształtowanie zdrowych nawyków,

- poznaje piramidę zdrowego żywienia,

- poznaje znaczenie witamin w życiu człowieka

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

- wdrażanie do odpowiedzialności,

- rozwijanie zmysłów w zabawach sensorycznych

- zapoznanie z graficznym obrazem litery l, L

2. Projekt edukacyjny "Jajo" (12.04.2021 - 16.04.2021) (projekt własny: R. Pałys, B. Telesińska)

wartość: ZDROWIE

Cele projektu :

- Rozwijanie umiejętności wyciągania logicznych wniosków

- Rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci

- Kształcenie myślenia krytycznego

- Doskonalenie stawiania hipotez

- Wzbogacenie słownictwa dzieci o nowe pojęcia

- Doskonalenie umiejętności współpracy w zespołach

3. Ziemia - nasza zielona planeta (19-23.04.2021)

wartość/postawy: PRZYRODA, EKOLOGIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ,

Cele:

- kształtowanie postaw ekologicznych,

- zapoznanie z pojęciami związanymi z ekologią,

- uzmysłowienie dzieciom sensu recyklingu, segregacji odpadów,

- propagowanie działań związanych z ochroną środowiska,

- rozwijanie logicznego myślenia przyczynowo - skutkowo,

- kształtowanie pojęć związanych z kosmosem,

- utrwalenie znajomości figur geometrycznych,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

- udział w "Dniu Ziemi"

4. Projekt edukacyjny - POZNAJEMY ZAWODY (26-30.04.2021 oraz 4-7.05.2021)

autor: R. Pałys, B. Telesińska

wartość/postawy: szacunek, tolerancja, odpowiedzialność

Cel główny:

- poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów wykonywanych przez dorosłych oraz uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.

Cele szczegółowe:

- Zapoznanie dzieci z pracą ludzi w różnych zawodach;

- Poszerzanie zasobu słownictwa związane z danym zawodem;

- Kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

- Wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów;

- Rozwijanie myślenia twórczego oraz wyobraźni;

- Rozwijanie umiejętności układania pytań;

- Zwiększenie aktywności twórczej oraz poznawczej dzieci.

 

 

 

 

Wiersz ,,Wszyscy dla wszystkich” – Julian Tuwim

Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.

 

   Piosenka ,,Moja planeta” – Majka Jeżowska

Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi

Moja planeta nie ma ceny

Moja planeta jest rano niewyspana

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

Moja planeta nie spadła tu z księżyca

Moja planeta to tajemnica

Moja planeta raz zimna raz przegrzana

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

SOS - to Ziemia woła ludzi

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić

SOS - ratujmy siebie sami

SOS - do siebie wysyłamy

Moja planeta miłości się nie boi

Moja planeta broń rozbroi

Moja planeta zna dobre obyczaje

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje

SOS - to Ziemia woła ludzi

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić

SOS - ratujmy siebie sami

SOS - do siebie wysyłamy

Tak to prawda…

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE – MARZEC 2021

1. Muzyka wokół nas – 01.03.2021 – 05.03.2021

Postawy/ wartości: SZACUNEK, POCZUCIE ESTETYKI

Cele:

- wzbogacanie wiedzy na temat instrumentów

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania

- rozwijanie ekspresji ruchowej

- doskonalenie reagowania na sygnał muzyczny

- czerpanie radości ze wspólnego eksperymentowania

- kształtowanie kreatywności w działaniu

- rozwijanie aparatu mowy

- kształtowanie poczucia estetyki w kontakcie z muzyką

- zapoznanie z literą h, H

- kształtowanie pojęcia cyfry O,

- doskonalenie umiejętności liczenia,

- rozbijanie umiejętności konstruowania z wykorzystaniem materiałów odpadowych,

- kształtuje nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała

 

2. KOLOROWY ŚWIAT – 08.03.2021 – 12.03.2021

Postawy/ wartości: WRAŻLIWOŚĆ, POCZUCIE ESTETYKI

Cele:

- nabywanie wrażliwości na piękno otaczającego świata

- poznawanie dzieł malarskich różnych autorów

- obserwowanie otoczenia przyrodniczego

- wykazywanie ciekawości poznawczej

- koncentrowanie uwagi na działaniu

- wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabaw

- rozpoznawanie i nazywanie emocji

- eksperymentowanie ruchem, rytmem, dźwiękami

- zapoznanie z literą i, I

- rozwijanie umiejętności tworzenia gier dydaktycznych w zespole,

-rozwijanie wyobraźni

 

3. Nadchodzi wiosna – 15.03.2021 – 19.03.2021

Postawy/ wartości: ZDROWIE, ESTETYKA, PIĘKNO

Cele:

- uwrażliwianie na piękno wiosennego krajobrazu

- posługiwanie się nazwami pór roku

- prowadzenie obserwacji przyrody

- uczestnictwo w zabawach ruchowych na powietrzu

- ubieranie się stosownie do pogody

- spostrzeganie oznak zbliżającej się wiosny

- wykonywanie układów ruchowych do muzyki

- rozpoznawanie odgłosów przyrody

- zapoznanie z literą j, J

- rozwijanie umiejętności odejmowania w zakresie 10

 

4. Wiosenne sprzątanie – 22.03.2021 – 26.03.2021

Postawy/ wartości: SZACUNEK, PRACA, WRAŻLIWOŚĆ

Cele:

- poszerzanie zasobu słownictwa i wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie

- wskazywanie zawodów wykonywanych przez osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnianie czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód (ogrodnik)

- wyrażanie swojego rozumienia świata , zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu, za pomocą impresji plastycznych

- podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej

- czerpanie radości ze wspólnej zabawy na powietrzu

- dbanie o rośliny w kąciku przyrody

- posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, życia zwierząt, roślin i ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystanie z dóbr przyrody

- kształtowanie postawy proekologicznej

- zapoznanie z literą k, K

 

5. Wielkanoc – 29.03.2021 – 02.04.2021

Postawy/ wartości: WIĘZI RODZINNE, PRZYWIĄZANIE DO TRADYCJI

Cele:

- znajomość i kultywowanie tradycji wielkanocnych

- wzmacnianie więzi rodzinnych

- udział w zabawach ruchowych z motywem świątecznym

- tworzenie dłuższych wypowiedzi na tematy związane z Wielkanocą

- słuchanie utworów literackich o tematyce świątecznej

- rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych

- wskazywanie sposobów prowadzenia zdrowego trybu życia (ruch i żywienie)

- aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu

- zapoznanie z literą l, L

 

 

Wiersz ,,Przyjście wiosny” – Jan Brzechwa

 

Na­plot­ko­wa­ła so­sna, że już się zbli­ża wio­sna.
Kret skrzy­wił się po­nu­ro: „Przy­je­dzie pew­nie furą”.
Jeż się na­je­żył sro­dze: „Ra­czej na hu­laj­no­dze”.
Wąż syk­nął: „Ja nie wie­rzę. Przy­je­dzie na ro­we­rze”.
Kos gwizd­nął: „Wiem coś o tym. Przy­le­ci sa­mo­lo­tem”.
„Skąd zno­wu - rze­kła sro­ka - Ja jej nie spusz­czam z oka

I w ze­szłym roku, w maju, Wi­dzia­łam ją w tram­wa­ju”.
„Nie­praw­da! Wio­sna zwy­kle Przy­jeż­dża mo­to­cy­klem!”
„A ja wam to do­wio­dę, Że wła­śnie sa­mo­cho­dem”.
„Nie­praw­da, bo w ka­re­cie!” „W ka­re­cie? Cóż pan ple­cie?
Oświad­czyć mogę krót­ko, Przy­pły­nie wła­sną łód­ką”.
A wio­sna przy­szło pie­szo - Już kwia­ty z nią się śpie­szą,
Już tra­wy przed nią ro­sną I szu­mią: „Wi­taj wio­sno!”.

 

Piosenka ,,Polska na łące”

Świeci słońce, więc na łące tańczą dwa zające.
Przyśpiewują im wesoło szczygieł, kos i dzwońce.
Świeci słońce, więc na łące tańczą dwa zające.
Przyśpiewują im wesoło szczygieł, kos i dzwońce.
Raz jeden hyc, raz drugi hyc.
Hopsa, hopsa, niech zabawa trwa.
Raz jeden hyc, raz drugi hyc.
Hopsa, hopsa, niech zabawa trwa, niech zabawa trwa.

Już usnęły na gałązkach ptaszki śpiewające.
Zaszło słońce, więc do norki idą spać zające.
Już usnęły na gałązkach ptaszki śpiewające.
Zaszło słońce, więc do norki idą spać zające.
Już zapadł mrok, słychać ich krok.
Raz, dwa, raz, dwa, zdążyć chcą na czas.
Już zapadł mrok, słychać ich krok.
Raz, dwa, raz, dwa, zdążyć chcą na czas., kroki głuszy las.

Jutro słońce na tej łące błyśnie znów gorące,
wtedy wrócą potańcować małe dwa zające.
Jutro słońce na tej łące błyśnie znów gorące,
wtedy wrócą potańcować małe dwa zające.
Raz jeden hyc, raz drugi hyc.
Hopsa, hopsa, niech zabawa trwa.
Raz jeden hyc, raz drugi hyc.
Hopsa, hopsa, niech zabawa trwa, niech zabawa trwa.

Luty

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne – luty 2021

Grupa III ,,Psotki”

 1. Bal karnawałowy – postawy/ wartości – PRZYJAŹŃ

  - zapoznanie z tradycją bali i zabaw karnawałowych

  - wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach muzyczno – ruchowych

  - ćwiczenie sprawności manualnej

  - rozwijanie wyobraźni i kreatywności

 2. Projekt edukacyjny ,,Zimowa wyprawa” - postawy/ wartości – ZDROWIE, TOLERANCJA

  a) Daleka północ

  - zapoznanie z lodową krainą – Antarktydą

  - dostrzeganie znaczenia wody w życiu człowieka

  - kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodowości (Innuici)

  - kształtowanie umiejętności wnioskowania

  b) Sporty zimowe

  - wdrażanie do dbałości o zdrowie

  - kształtowanie nawyków sportowych

  - nazywanie zimowych dyscyplin sportowych

  - rozwijanie mowy czynnej

 3. Śmiech to zdrowie – postawy/ wartości – ZDROWIE

  - odczuwanie przynależności do grupy przedszkolnej

  - nawiązywanie przyjaźni i pozytywnych relacji z rówieśnikami

  - wprowadzenie w świat cyrkowych akrobacji (wirtualna wycieczka)

  - rozwijanie kreatywności w zabawach pantomimicznych

Wiersz ,,Odarpi – syn Egigwy” H. Szayerowej

,,To Odarpi. Mały chłopiec Eskimosek.

Oczy czarne, jak paciorki, płaski nosek.

Żyje w kraju wiecznej zimy, wiecznych śniegów.

I ma samych Eskimosów za kolegów.

A, że w skórach chodzą wszyscy Eskimosi,

Więc Odarpi też niedźwiedzie futro nosi.

Mieszka w igloo, igloo śnieżnej chacie z bloków lodu.

Jeszcze dziadek sam zbudował je za młodu.

A do szkoły co w odległym jest okręgu

Wiozą chłopca na saneczkach psy w zaprzęgu.

I Odarpi widzi ciągle w czasie biegu,

Renifery mech skubiące, gdzieś z pod śniegu.

Gdy Odarpi leży nocą w swym śpiworze.

To mu do snu lodowate huczy morze.

A gdy mały Eskimosek mocno zaśnie,

Sen mu inne niż wam opowiada baśnie.”

Piosenka ,,Bałwankowa rodzina”

Stoisz smutny nasz bałwanku ze spuszczoną głową
Może chciałbyś mieć przy sobie Panią bałwankową

Oj tak tak oj tak tak dobrej żony wciąż mi brak

Oj tak tak oj tak tak bałwankowej brak

Ma korale z jarzębiny bałwankowa żona
Ale łatwo poznać z miny że dziś jest zmartwiona

Oj tak tak oj tak tak mego synka jeszcze brak
Oj tak tak oj tak tak mego synka brak

Stoi bałwan z bałwankową w środku zaś bałwanek
Jeszcze chwilka i rozpoczną swój zimowy taniec

Oj tak tak oj tak tak przydałby się jeszcze brat
Oj tak tak oj tak tak przydałby się brat

Już wesoło dwa bałwanki tańczą z rodzicami

i my także się pobawmy razem z bałwankami

Oj tak tak, oj tak tak zatańcz z nami raz i dwa

Oj tak tak, oj tak tak, zatańcz raz i dwa

Styczeń
1. Bajki, bajeczki – 04.01.2021 – 15.01.2021
Postawy/ wartości: kształtowanie postaw moralnych poprzez ocenę postępowania bohaterów bajek
Cele:
- stymulowanie rozwoju umysłowego i osobowości dziecka
- rozwijanie myślenia, koncentracji i uwagi
- wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka
- rozwijanie aktywności poznawczej i twórczego działania
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni
- wzmacnianie bliskości i więzi emocjonalnych z rodziną
- rozwijanie umiejętności rozmowy i dyskusji
- rozwijanie inteligencji emocjonalnej
- stymulowanie rozwoju zdolności manualnych
- przekazywanie dzieciom norm, wartości i ideałów
2. PROJEKT EDUKACYJNY ,,ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA” – 18.01.2021 – 22.01.2021
Postawy/ wartości: wzbudzanie szacunku dla osób starszych, ich mądrości życiowej i doświadczenia
Cele:
- samodzielne inicjowanie, planowanie, wykonywanie i ocena realizacji zadań
- rozwijanie zainteresowań i predyspozycji
- kierowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy i umiejętności
- samodzielne ustalanie strategii rozwiązywania problemów
- rozwijanie krytycznego myślenia, stawiania hipotez, przewidywania i weryfikowania przewidywań
- rozwijanie wytrwałości w dążeniu do założonego celu
- pogłębianie wiedzy w zakresie realizowanej tematyki
- samodzielna ocena swoich osiągnięć, ponoszenie odpowiedzialności za własne działania
- rozwijanie umiejętności konstruktywnej dyskusji
- podnoszenie u dzieci poczucia własnej wartości
- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną dziecka
- zapoznanie z cyfrą 9
3. GDZIE MIESZKASZ – 25.01.2021 – 29.01.2021
Postawy/ wartości: dbałość o przyjaźń, miłość, szacunek w rodzinie, kształtowanie postawy patriotycznej
Cele:
- odczuwanie przynależności do grupy przedszkolnej
- dokonywanie obserwacji budynków w najbliższej okolicy
- nawiązywanie przyjaźni i pozytywnych relacji z rówieśnikami
- wzmacnianie więzi uczuciowych z rodziną
- okazywanie szacunku członkom rodziny, rówieśnikom, paniom w przedszkolu
- poznawanie najciekawszych miejsc w naszym mieście (wirtualna wycieczka)
- poznawanie legend, przypowieści, przysłów naszego regionu
- znajomość swojego adresu zamieszkania
- zapoznanie z literą N,n, podejmowanie próby czytania
- kształtowanie pojęć: Duży, większy, największy, mały mniejszy najmniejszy
 
1.Droga Babciu, drogi Dziadku
wszyscy bardzo was kochamy.
i dlatego właśnie dzisiaj
w Wasze święto Wam śpiewamy.
Byście wciąż pogodni byli,
byście ciągle nas kochali.
Bo my Was będziemy wiecznie
chociaż brzdące z nas niegrzeczne
Ref.: Dzisiaj macie Swoje święto,
więc Wam podziękować chcemy,
że Jesteście zawsze z nami,
za to Was ucałujemy
2.Moja Babciu i mój Dziadku
zrobiliśmy Wam laurki.
Trochę słońca, trochę nieba
i niebieskie na nim chmurki.
Taki prezent dla Was mamy
te rysunki, które damy,
żeby dzisiaj uśmiech niosły
w ten dzień piękny i radosny.
Ref.: Dzisiaj macie Swoje święto…

Temat

Wprowadzone słownictwo

i wyrażenia

Cele operacyjne

My house (4.01)

 • kitchen, bedroom, living room, bathroom,

Dziecko:

 • śpiewa piosenki,

 • poprawnie wskazuje nazwy pomieszczeń, w których znajduje się pacynka,

 • naśladuje ruchem czynności wykonywane w poszczególnych pomieszczeniach,

 • wykonuje domek z kartonowych pudełek.

In my house (8.01)

 • wardrobe, bed, table, chair,

Dziecko:

 • układa puzzle,

 • umieszcza ilustracje z meblami w odpowiednim pomieszczeniu domu,

 • buduje wieżę z plastikowych kubków,

 • potrafi poprawnie określić liczbę kropek na kartoniku wybierając odpowiednią ilość kubeczków,

Music is everywhere (11.01)

 • drum, gitar, flute, triangle, piano,

Dziecko:

 • rozpoznaje instrumenty po ich brzmieniu,

 • powtarza nazwy instrumentów,

 • śpiewa piosenkę,

 • bierze aktywny udział w zajęciach

Quiet or noisy? (14.01)

 • quiet, noisy, fast, slow

Dziecko:

 • gra na instrumentach,

 • rozpoznaje nazwy instrumentów wypowiadane przez nauczyciela szeptem,

 • ilustruje piosenkę ruchem,

 • odpowiednio reaguje na polecenia „fast-slow”

Games and plays (18.01)

 • gry i zabawy utrwalające poznany materiał leksykalny

Dziecko:

 • bierze udział w zabawie zręcznościowej poprawnie podając piłkę koledze,

 • poprawnie używa prostych zwrotów w języku angielskim,

 • bierze udział w zabawie ruchowej przy piosence

Food and drinks (22.01)

 • cake, ham, bread, butter, chocolate

Dziecko:

 • wskazuje odpowiednie ilustracje z jedzeniem i napojami,

 • potrafi wskazać kubek pod którym ukrył się tort,

 • śpiewa piosenki ilustrując je ruchem.

Food and drinks (25.01)

 • tea, coffee, juice, milk

Dziecko:

 • reaguje ruchem na polecenia nauczyciela,

 • wskazuje na brakujący przedmiot,

 • potrafi wskazać niezdrowe produkty,

 • bierze udział w zabawie bieżnej,

 • śpiewa piosenki.

Revision (29.01)

 • gry i zabawy utrwalające poznany materiał leksykalny

Dziecko:

 • potrafi podać nazwę przedmiotu znajdującego się na ilustracji,

 • wskazuje odpowiednią ilustrację,

 • potrafi przekręcić ilustrację wykorzystując drewniane pałeczki,

 • układa puzzle.

 
Grudzień
1. LISTY DO MIKOŁAJA – 30.11.2020 – 04.12.2020
Postawy/ wartości: odczuwanie empatii wobec innych
Cele:
- odczuwanie przynależności do grupy przedszkolnej
- wypowiadanie się na temat treści utworu z odwołaniem się do własnych doświadczeń i wyobrażeń
- poznawanie niektórych zwyczajów i tradycji świątecznych z innych krajów
- wzmacnianie więzi z rodziną
- kształtowanie szacunku dla osób starszych
- branie udziału w zajęciach ruchowych, wykonywanie ćwiczeń wg instrukcji słownej i pokazu
- wykonywanie prac plastycznych przy użyciu dostępnych materiałów
- wykonywanie układu ruchowego do słyszanej muzyki
- przeliczanie  elementów w zbiorze i porównywanie ich liczebności
- rozpoznawanie litery f,F
 2. PROJEKT EDUKACYJNY ,,DZIEŃ I NOC” (7.12.2020 – 11.12.2020)
Postawy/ wartości: rozbudzanie ciekawości badawczej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje działania
Cele:
- samodzielne inicjowanie, planowanie, wykonywanie i ocena realizacji zadań
- rozwijanie zainteresowań i predyspozycji
- kierowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy i umiejętności
- samodzielne ustalanie strategii rozwiązywania problemów
- rozwijanie krytycznego myślenia, stawiania hipotez, przewidywania i weryfikowania przewidywań
- rozwijanie wytrwałości w dążeniu do założonego celu
- pogłębianie wiedzy w zakresie realizowanej tematyki
- zapoznanie z cyfrą  7
- samodzielna ocena swoich osiągnięć, ponoszenie odpowiedzialności za własne działania
- rozwijanie umiejętności konstruktywnej dyskusji
- podnoszenie u dzieci poczucia własnej wartości
3. ŚLADY NA ŚNIEGU(14.11.2020 – 18.11.2020)
Postawy/ wartości: kształtowanie empatii w stosunku do zwierząt leśnych podczas zimowych miesięcy.
Cele:
- korzystanie z książek w celu zdobywania wiedzy na temat zwierząt
- uważne słuchanie utworów literackich
- poznanie zasad dokarmiania zwierząt w okresie zimy
- obserwowanie i rozróżnianie różnych gatunków ptaków
- zapoznanie z zawodem leśniczego
- zapoznanie z literą S, s
- zapoznanie z cyfrą 8
- orientacja w przestrzeni, rozróżnianie strony lewej i prawej
- sprawne posługiwanie się instrumentami perkusyjnymi
- kolorowanie obrazków bez wychodzenia poza linię
- współdziałanie z rówieśnikami podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych
4. W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU (21.12.2020 – 01.01.2021)
Postawa/ wartość: wzmacnianie więzi rodzinnych, budzenie szacunku dla osób starszych
Cele:
branie udziału w przygotowaniach świątecznej dekoracji sali
- wypowiadanie się na temat świątecznych przygotowań w swojej rodzinie
- nazywanie zwyczajów i tradycji świątecznych
- budzenie szacunku dla pracy rodziców
- odczuwanie przynależności do grupy rówieśniczej
- odczuwanie satysfakcji i radości z wykonanej pracy plastycznej
- utrwalanie poznanych liter, tworzenie wyrazów
- dodawanie w zakresie 1-3
- śpiewanie kolęd i pastorałek Bożonarodzeniowych
- inicjowanie zabaw ruchowych w sali i na powietrzu
Wiersz ,,Wigilia” – Bożena Forma
O, jak pachnie w całym domu
Karpiem, ciastem i grzybami.
Stół obficie zastawiony
Świątecznymi potrawami.
 
Biały obrus już na stole,
Są nakrycia, piękne świece.
Dzisiaj święta, czas pokoju
Obchodzony jest na świecie.
 
Kolędować pora zacząć,
Serce wypełnić miłością.
Życzę wszystkim pomyślności,
Spędźmy święta te z radością.
 
Pastorałka ,,Zostań Jezu mym braciszkiem”
Zostań Jezu mym braciszkiem
podzielę się z tobą wszystkim
dam ci swoje klocki lego
dam ci misia pluszowego
dam ci swoje klocki lego
dam ci misia pluszowego

dam zabawki
dam słodycze
babcię, dziadka ci pożyczę
podzielę się mama, tatą
bądź braciszkiem moim za to
podzielę się mama, tatą
bądź braciszkiem moim za to

będę cię na rączkach nosić
nie daj się Jezuniu prosić
w mym łóżeczku miejsce zrobię
będziesz sypiał ze mną sobie
w mym łóżeczku miejsce zrobię
będziesz sypiał ze mną sobie
 

4.12

Winter

winter, snow, snowman, snowflake, sled

 • śpiewa piosenki,

 • bierze udział w zabawie ruchowej,

potrafi poprawnie powtórzyć słowa w języku angielskim

7.12

Winter is here

winter, snow, snowman, snowflake, sled

 • wskazuje brakujące obrazki,

 • gra w grę,

 • bierze udział w zabawie plastycznej,

 • śpiewa piosenki.

11.12

Sanata Claus is coming

Christmas tree, chimney, gift, reindeer, Santa Claus, sleigh

 • powtarza słowa piosenki,

 • bierze udział w zabawie ruchowej,

 • potrafi wskazać na którym obrazku znajduje się Mikołaj,

 • poprawnie wskazuje obrazki.

14.12

Chritmas time

star, angel, cookies, bell, candy, Christmas socking

 • powtarza proste zwroty w języku angielskim,

 • naśladuje ruchem słowa piosenki,

 • bierze udział w zabawie ruchowej,

 • potrafi wskazać, która karta zmieniła miejsce,

18.12

Merry Christmas

star, angel, cookies, bell, candy, Christmas socking

 • wypowiada się na temat historyjki obrazkowej,

 • wykonuje łańcuch choinkowy,

 • potrafi poprawnie nazwać wskazany kolor,

 • śpiewa piosenkę,

 • składa życzenia świąteczne.

21.12

Winter clothes

hat, scarf, coat, pants, shoes, mittens, socks, belt

 • śpiewa piosenki,

 • wskazuje odpowiedni kolor rękawiczek,

 • rozpoznaje wylosowany przedmiot,

 • wskazuje brakujący przedmiot,

 • potrafi wysłuchać nazwę danego przedmiotu.

28.12

Winter clothes and accessories

hat, scarf, coat, pants, shoes, mittens, socks, belt

 • śpiewa piosenki,

 • zakłada ubrania o których mowa w piosence,

 • wskazuje brakujący przedmiot,

 • potrafi rozpoznać i nazwać wylosowany przedmiot,

 • zapamiętuje i łączy obrazki w pary.

 
 
 
Listopad 
1. JESIENNY DESZCZ (2-6.11.2020)
Wartość: wrażliwość na piękno natury/ dbania o swoje zdrowie
Cele:
- utrwalanie wiadomości o sposobach ochrony przed deszczem,
- dostrzega znaczenie wody w przyrodzie
- rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,
- rozpoznaje cyfrę 5, przelicza w zakresie 5,
- rozpoznaje literę B,b
- kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie,
 
2. JESTEM SOBIE POLAK MAŁY (9-13.11.2020)
postawy/wartości: Kształtowanie postaw patriotycznych
Cele:
-       Rozwijanie wiedzy dzieci na temat ojczyzny,
-       Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, chodzimy do polskiego przedszkola, naszą ojczyzną jest Polska,
-       Poznawanie wybranych krajobrazów charakterystycznych dla nasz
ego kraju,
-       Zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi,
-       Zapoznanie dzieci ze znanymi legendami związanymi z kulturą i tradycją naszego kraju i miasta,
-       Zapoznanie z literą L,l
 
3. MÓJ ZWIERZAK(16-20.11.2020)
Wartość/postawy: kształtowanie opiekuńczego stosunku i poczucia odpowiedzialności wobec zwierząt
Cele:
- rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy
- poznanie pracy weterynarza
- utrwalenie wiadomości na temat hodowli zwierząt domowych
- budzenie ciekawości poznawczej
- kształtowanie opiekuńczego stosunku i poczucia odpowiedzialności wobec zwierząt.
- zapoznanie z literą D,d
- zapoznanie z cyfrą 6.
 
4. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA (23-27.11.2020)
wartość/postawa: odpowiedzialność / współpraca / zgodna zabawa
Cele:
- kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek,
- wdrażanie do kilku zdaniowych wypowiedzi na podany temat,
- doskonalenie umiejętności współdziałania w zabawie,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- pobudzanie inwencji twórczej,
- wdrażanie do dbałości o estetykę pracy,
- utrwalanie poznanych liter
- kształtowanie orientacji na kartce papieru
 
Wiersz ,,Misie” – Anna Słomińska

 1. Misie duże, misie małe

do zabawy doskonałe.

 I te ze sterczącym uszkiem,

i te z bardzo dużym brzuszkiem.

2. Te z kokardką, te brązowe,

te w sukienkach, kolorowe.

Nawet te, co są chudziutkie…

 Ale wszystkie są mięciutkie.

3. Gdy ci smutno czasem bywa,

wnet z pomocą miś przybywa.

Nie ma w świecie wspanialszego

nic od misia pluszowego. 
 
,Jestem Polakiem”
Jesteśmy Polką i Polakiem
 
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty
 
Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas
 
Jesteśmy Polką i Polakiem…
 
Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok
 
Jesteśmy Polką i Polakiem…
 
Teraz to już Warszawa
 
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc
 
Jesteśmy Polką i Polakiem…
 
Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdański
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat
 
Jesteśmy Polką i Polakiem…
Tematy angielski - listopad
 
Data
Temat
Poznane słówka/zwroty
2.11
I love fruits – kochamy owoce
apple, pear, banana, orange, plum, grapes, lemon
6.11
Vegetables – poznajemy warzywa
carrot, onion, bean, pepper, tomato, potato, cucumber
9.11
We likevegetables – lubimy warzywa
carrot, onion, bean, pepper, tomato, potato, cucumber
13.11
Fruit and vegetables – owoceiwarzywa
zwroty: do you like…? Yes/No, I like…, I don’t like…
16.11
Vehicles – środki transportu
bike, train, plane, bus, boat, ship, rocket
20.11
Ourtravels – nasze podróże
bike, train, plane, bus, boat, ship, rocket
23.11
Revision - utrwaleniesłownictwa
gry i zabawy utrwalające poznany materiał leksykalny
27.11
Weather – pogoda za oknem
Hot, cold, windy, sunny, rainy, cloudy
30.11
Weather – utrwalenie słownictwa
Hot, cold, windy, sunny, rainy, cloudy
 

 

Czerwone Jabłuszko

Czerwone jabłuszko
przekrojone na krzyż
Czemuż ty dziewczyno
krzywo na mnie patrzysz ?

Ref:
Gęsi za wodą,
kaczki za wodą,
uciekaj dziewczyno
bo Cię pobodzą,
ja Ci buzi dam,
ty Mi buzi dasz,
ja Cię nie wydam,
ty Mnie nie wydasz.

Mazurek mazureczek,
Oberek obereczek,
Kujawiak kujawiaczek,
Kto się śmieje,
To znów płacze. x2.

Czerwone jabłuszko
po ziemi się toczy,
Tę dziewczynę kocham,
co ma siwe oczy.

Gęsi za wodą,
kaczki za wodą,
uciekaj dziewczyno
bo Cię pobodzą,
ja Ci buzi dam,
ty Mi buzi dasz,
ja Cię nie wydam,
ty Mnie nie wydasz.

Mazurek mazureczek,
Oberek obereczek,
Kujawiak kujawiaczek,
Kto się śmieje,
To znów płacze. x2

WIERSZ:
JESIENIĄ.
Jesienią, jesienią
Sady się rumienią:
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.
 
Czerwone jabłuszka,
Złociste gruszeczki
Świecą się, jak gwiazdy,
Pomiędzy listeczki.
 
— Pójdę ja się, pójdę
Pokłonić jabłoni,
Może mi jabłuszko
W czapeczkę uroni!
 
— Pójdę ja do gruszy,
Nastawię fartuszka,
Może w niego spadnie
Jaka śliczna gruszka!
 
Jesienią, jesienią
Sady się rumienią;
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
PAŹDZIERNIK
1. Jesień w parku i lesie (II tygodnie) (28.09 - 8.10. 2020)
Wartość: dbam o przyrodę, ostrożność wobec dzikich zwierząt
Cele:
- Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji.
-Odzwierciedlanie spostrzeżeń w formie plastycznej, dzielenie się nimi z innymi.
-Doskonalenie umiejętności formułowania pytań.
- zapoznanie z cyfra 1 i 2,
-zapoznanie z literami A,a M,m,
-Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.
-Poznanie lokalnych ekosystemów: ogród przedszkolny, las, park,
- Poznanie klasyfikacji drzew na liściaste i iglaste.
-Poznanie zasad zachowania się w lesie oraz sposobów ochrony drzew.
-Wzbogacenie słownika czynnego o słownictwo związane z tematem.
-Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.
2.  Na straganie ( 12-16.10.2020)
Wartość: zdrowie (zdrowie odżywienie)
Cele:

- rozróżnia podstawowe warzywa

-  kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary wg wybranej cechy

- poznawanie popularnych warzyw poprzez zmysł smaku, dotyku, węchu

- wdrażanie do rozróżniania i nazywania popularnych owoców i warzyw

- kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 3, posługiwania się liczebnikiem głównym i porządkowym,

- poznaje obraz graficzny litery T, t

- promowanie zasad zdrowego żywienia.

 
3. Projekt edukacyjny "Jabłko" (19-23.10.2020)
Wartość: zdrowie (zdrowe odżywianie)
Cele:
·         kształtowanie postaw proekologicznych;
·         kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji;
·         doskonalenie umiejętności formułowania pytań;
·         wzmacnianie poczucia sprawstwa, budowanie poczucia własnej wartości;
·         kształtowanie nawyków higienicznych i wdrażanie do bezpiecznego
·         obchodzenia się ze sztućcami podczas przygotowania posiłków;
·         wzbogacanie słownictwa dzieci związanego z tematem;
·         rozwijanie twórczego i logicznego myślenia;
·         dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej.
4.  Pobaw się ze mną (26-30.10.2020)
Wartość/postawy: szacunek, przyjaźń,
Cele:

- poznanie sposobów twórczego spędzenia czasu z rodzina i przyjaciółmi,

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawie

- rozwijanie kreatywności

- doskonalenie sprawności manualnej

- zapoznanie z literą P,p
- zapoznanie z cyfrą 4
 
J.angielski

2.10

1. Numbers – poznajemy liczby

Liczebniki główne 1-10

5.10

2. My Family – poznajemy członków rodziny

Nazwy członków rodziny: mommy, daddy, grandma, grandpa, brother, sister

9.10

3. My Family - powtórka

Nazwy członków rodziny: mommy, daddy, grandma, grandpa, brother, sister

12.10

4. Feeling and emotions

 

Happy, sad, angry, sleepy, scared, suprised

16.10

5. Feeling and emotions

 

Happy, sad, angry, sleepy, scared, suprised

19.10

6. Toys- poznajemy zabawki

Doll, car, ball, teddy bear, scooter, train, blocks

23.10

7. My favourite toy

Doll, car, ball, teddy bear, scooter, train, blocks.

26.10

8. Revision- powtórka

Gry i zabawy utrwalające poznany materiał leksykalny.

30.10

9. My favorite fruit

apple, pear, banana, orange, plum, grapes, lemon