Ramowy rozkład dnia

Działania poranne – 7.00 – 8.00

 • Schodzenie się dzieci
 • Czynności opiekuńcze, porządkowe, organizacyjne
 • Praca stymulacyjno – kompensacyjna indywidualna realizowana przez nauczycieli
 • Wielokierunkowa aktywność dziecka: ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, integracyjne itp.), zabawy dowolne w kącikach wg zainteresowań dzieci.

Realizacja min. 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 8.00 – 13.00

 • Ćwiczenia poranne z wykorzystaniem różnorodnych form ruchu
 • Zabawy i ćwiczenia wprowadzające w tematykę dnia
 • Główne zajęcia wychowawczo – dydaktyczne organizowane i kierowane przez nauczycieli z zachowaniem zasady przemienności form i metod jak i integracji i korelacji treści programowych
 • Zabawy z językiem angielskim
 • Zajęcia specjalistyczne wg wskazań
 • Zabawy dowolne, ruchowe, integracyjne
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na świeżym powietrzu
 • Zabiegi higieniczne, czynności opiekuńcze i samoobsługowe
 • Zabawy wyciszające o charakterze relaksacyjnym

Działania popołudniowe – po godz. 13.00

 • Zajęcia dodatkowe organizowane wg potrzeb, w tym rozwijające uzdolnienia
 • Zajęcia z religii
 • Praca stymulacyjno – kompensacyjna realizowana przez nauczycieli
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających aktywności dzieci na świeżym powietrzu
 • Wielokierunkowa aktywność dziecka: ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, integracyjne itp.), zabawy dowolne w kącikach wg zainteresowań dzieci
 • Podsumowanie działań wychowawczo – dydaktycznych z całego dnia